úvodní stránka    |    Burza práce    |    HUMUSOFT Digest
kontakt    |    sdílet:     |    
HUMUSOFT logo
eng
cz
multi-cpu workstation

Úvodní stránka > Podmínky užívání & Ochrana osobních údajů

back button

Podmínky užívání & Ochrana osobních údajů

Podmínky používání těchto WWW stránek
Vítejte na WWW serveru společnosti HUMUSOFT. Svým přístupem k tomuto WWW serveru a prohlížením, využíváním nebo stahováním materiálů zde obsažených dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami používání. Pokud s nimi nesouhlasíte, opusťte prosím tento WWW server.
Informace o autorských právech
Copyright 1991-2009 HUMUSOFT s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Používání materiálů na WWW serveru společnosti HUMUSOFT
Není-li uvedeno jinak, smíte materiály dostupné na tomto WWW serveru prohlížet a stahovat pouze pro své osobní, informační a nekomerční použití za předpokladu, že zachováte veškeré informace o autorských právech a další údaje o vlastnictví obsažené v původních materiálech nebo jejich kopiích. Materiály na tomto WWW serveru nesmíte nijak upravovat ani reprodukovat či veřejně vystavovat, předvádět, provádět, nabízet, přenášet, distribuovat nebo jinak používat k libovolnému veřejnému či komerčnímu účelu.
Informace o ochranných známkách
Všechny zde uvedené názvy společností či produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Programové vybavení ke stažení
Všechno programové vybavení, které lze stáhnout z této WWW stránky, podléhá podmínkám příslušné licenční smlouvy. Kromě práv, která byla udělena na základě takové licenční smlouvy, společnost HUMUSOFT a její udělovatelé licencí si vyhrazují veškerá práva na duševní vlastnictví, vlastnická práva a zájmy k tomuto programovému vybavení.
Popisy třetích stran
Tento WWW server obsahuje informace o různých třetích stranách. Společnost HUMUSOFT nezodpovídá ani neručí za produkty a služby třetích stran, ani za přesnost jakýchkoli popisů.
Odkazy na jiné WWW servery
Tento WWW server obsahuje některé odkazy na jiné WWW servery. Společnost HUMUSOFT nezodpovídá za obsah jakéhokoli takového WWW serveru.
Omezení záruky
Informace na tomto WWW serveru mohou obsahovat faktické nepřesnosti, typografické chyby, mohou být neúplné či zastaralé. Informace se mohou měnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Společnost HUMUSOFT může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny a zlepšení produktů nebo programů popsaných na tomto WWW serveru. POKUD NENÍ V PÍSEMNÉ SMLOUVĚ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ HUMUSOFT UVEDENO JINAK, JSOU VEŠKERÉ MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TOMTO WWW SERVERU POSKYTOVÁNY “TAK JAK JSOU”, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ.
SPOLEČNOST HUMUSOFT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘERUŠENÍ OBCHODNÍCH AKTIVIT ČI UŠLÝCH ZISKŮ, PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT NEBO NEMOŽNOSTI VYUŽÍVAT MATERIÁLY ZPŮSOBENÉ VÁMI ČI KTEROUKOLI TŘETÍ STRANOU, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY NEBO SMLOUVY ČI OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSTE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTECH TAKOVÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠEHO PŘÍSTUPU ČI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WWW SERVERU NEBO SERVERŮ, NA KTERÉ JE ZDE ODKAZOVÁNO. TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HUMUSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.
Informace poskytované uživateli
S výjimkou informací, které by vás mohly identifikovat a které jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti HUMUSOFT, jsou veškeré materiály, informace, e-maily či jiná sdělení předaná nebo odeslaná společnosti HUMUSOFT či odeslaná prostřednictvím tohoto WWW serveru považována za nedůvěrná a nechráněná. Společnost HUMUSOFT nepřijímá žádné závazky související s takovými sděleními s výjimkou závazků popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost HUMUSOFT nenese žádnou zodpovědnost za obsah takových sdělení bez ohledu na to, zda by tato zodpovědnost vyplývala ze zákona o autorských právech, ochranných známkách, obchodním tajemství, urážce na cti, ochraně soukromí, nešíření pornografie či z jiných předpisů.
Je zakázáno využívat tento WWW server k publikování nebo přenosu nezákonných, výhružných, urážlivých, pomlouvačných, obscénních, pornografických či důvěrných materiálů nebo materiálů, které jakýmkoli způsobem porušují zákon, včetně (ale ne výhradně) zákona o autorských právech, zákona o ochranných známkách, zákona o obchodním tajemství nebo jakýchkoli práv třetích stran.
Zásady ochrany osobních údajů
Obecné zásady
Společnost HUMUSOFT respektuje soukromí uživatelů a ochranu osobních údajů, které nám poskytujete. S výjimkou případů uvedených níže HUMUSOFT zásadně nesděluje třetím stranám jakékoliv informace umožňující identifikaci konkrétních osob bez svolení těchto osob.
Shromažďování údajů neosobní povahy
Naše WWW servery automaticky shromažďují údaje neosobní povahy, jako jsou například jména domén uživatelů, navštívené stránky, čas strávený prohlížením jejich obsahu. Individuální uživatelé figurují v těchto statistikách zásadně anonymně. Tyto údaje můžeme využít pro analýzu trendů a k zlepšování obsahu našich WWW stránek. Jakékoliv neosobní informace, které bychom kdy poskytli třetí osobě, by byly poskytnuty pouze v agregované podobě.
Shromažďování osobních údajů
V případě, že se u nás registrujete k účasti na pořádaných akcích či žádáte o zaslání materiálů, požadujeme od vás poskytnutí určitých nezbytně nutných informací osobní povahy, jako jsou jméno, jméno společnosti, adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa a podobně. HUMUSOFT bez svolení dotčených osob zásadně nesděluje třetím stranám takto získané osobní údaje. Jestliže nám tyto informace nechcete poskytnout, můžete i nadále využívat naše WWW stránky, ale váš přístup k některým informacím, nabídkám a službám může být omezen. HUMUSOFT si vyhrazuje právo na poskytnutí osobních údajů třetím stranám v případě, že tato povinnost vyplývá z platných právních norem.
Rozhodné právo
Veškeré spory, které by vznikly v souvislosti s používáním tohoto WWW serveru nebo přístupu k němu, se řídí zákony České republiky.
Praha, září 2008