úvodní stránka    |    Burza práce    |    HUMUSOFT Digest
kontakt    |    sdílet:     |    
HUMUSOFT logo
eng
cz
multi-cpu workstation

Úvodní stránka > Produkty > MATLAB, Simulink

back button MATLAB, Simulink

HUMUSOFT s.r.o. je výhradní zástupce firmy MathWorks® pro Českou republiku a Slovensko.

matlab MATLAB®

MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací.

simulink Simulink®

Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů, který využívá algoritmy MATLABu pro numerické řešení nelineárních diferenciálních rovnic. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat a rovnic.

stateflow Stateflow®

Stateflow je interaktivní vývojový nástroj pro modelování událostmi řízených systémů. Pro návrh těchto systémů je zde využita teorie konečných automatů s několika systémovými reprezentacemi - stavový popis, vývojové diagramy atd. Do spojitých nelineárních modelů navržených v programu Simulink je možno pomocí Stateflow efektivním způsobem začlenit složitou, událostmi řízenou logiku, a to vše prostřednictvím intuitivního grafického uživatelského rozhraní.

Aplikační knihovny MATLABu a Simulinku Aplikační knihovny MATLABu a Simulinku

Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných toolboxy a blocksety, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech.

polyspace Polyspace™

Polyspace je soubor nástrojů pro detekci run-time chyb a ověření správnosti programového kódu ještě před jeho kompilací, tedy bez jeho spuštění. Jedná se o formální diagnostiku abstraktními interpretačními metodami. Nástroje Polyspace umožňují u ověřeného kódu dosažení shody se standardem MISRA.

Parallel Computing Parallel Computing

Parallel Computing Toolbox a MATLAB Distributed Computing Server umožňují řešit náročné matematické úlohy MATLABu a Simulinku v prostředí multiprocesorových stanic, GPU a počítačových clusterů.

Model Based Design Model Based Design

Model Based Design (MBD) je metoda rychlého a efektivního návrhu dynamického systému. Pomocí MBD lze navrhovat řídicí systémy, systémy pro zpracování signálu a obrazu i komunikační systémy.

Aplikační oblasti:

Aplikovaná matematika

Matematické výpočty, analýza, vizualizace a vývoj algoritmů

Automatické řízení a regulace

Model-Based Design v návrhu řídicích systémů, zahrnující simulace, rapid prototyping a automatické generování kódu pro embedded systémy

Zpracování signálu a komunikace

Model-Based Design v návrhu komunikačních systémů a systémů pro zpracování signálu, zahrnující simulaci, automatické generování kódu a verifikaci

Zpracování obrazu

Sběr obrazových dat, zpracování obrazu a videa, analýza, vizualizace a vývoj vlastních algoritmů

Měření a testování

Propojení s měřícími kartami a přístroji, analýza dat, vizualizace a nástroje pro aplikace v oblastech měření a testování

Výpočetní biologie

Analýza, vizualizace a simulace biologických dat a systémů

Finanční modelování a analýza

Finanční analýza, modelování a tvorba aplikací

Modelování fyzikálních soustav

Intuitivní tvorba modelů fyzikálních soustav metodou fyzikálního modelování

Průmyslová odvětví

Využití systému MATLAB & Simulink je možné v mnoha oborech lidské činnosti jako například v telekomunikacích, strojírenství, výpočetní technice, energetice, automobilovém a leteckém průmyslu, jaderném průmyslu, chemii, lékařství, biotechnologii, přírodních vědách, ekonomice a financích, obraně ...

MATLAB ve školství

Systém MATLAB patří mezi základní výpočetní nástroje na mnoha vzdělávacích a výzkumných institucích po celém světě. Více než 5000 univerzit používá MATLAB a Simulink k výzkumu a zkvalitnění výuky v oblasti technických výpočtů, analýzy dat a simulace. Studenti využívají získané znalosti i po ukončení studia, neboť systém MATLAB je dnes již nepostradatelným nástrojem v řadě průmyslových i ekonomických odvětví.

MATLAB Central MATLAB Central

Prostor pro vzájemnou komunikaci mezi uživateli a příznivci systému MATLAB a Simulink. Otevřená platforma pro prezentaci vlastních aplikací, výměnu souborů, názorů i zkušeností.

Skupina uživatelů MATLABu Skupina uživatelů MATLABu

Skupina uživatelů MATLABu (CSMUG) je nekomerční, neformální sdružení uživatelů systému MATLAB. Hlavní náplní činnosti tohoto sdružení je diskusní e-mailová skupina, ve které je možné klást dotazy, odpovídat na dotazy jiných, sdělovat své dojmy z používání MATLABu a podobně.

posterus.sk Posterus.sk

Články věnované systému MATLAB na stánkách Internetového časopisu Posterus.sk.

MATLAB Fórum MATLAB Fórum

Diskusní fórum se zaměřením na vývojové a výpočetní prostředí MATLAB/Simulink.