arrow top
Nabízená pozice:Seniorní výzkumný analytik v oblasti finanční stability Vloženo:28. listopad 2018 Společnost:Česká národní banka Kontaktní osoba:Lucie Mařasová E-mail:Lucie.Marasova@cnb.cz Telefon:+420 224 414 119 Místo pracoviště:Praha
Česká národní banka hledá novou kolegyni či kolegu do Referátu finančního výzkumu Sekce finanční stability.

Tvůj tým

Sekce finanční stability, jejíž součástí je referát finančního výzkumu, se zabývá řadou zajímavých agend, jako je například vývoj indikátorů finanční stability konstruovaných s cílem předpovídat nárůst a materializaci rizik v českém finančním systému, zpracování pravidelných makrozátěžových testů nebo analýza síťové propojenosti, koncentrace, společných expozic a potenciální nákazy v českém finančním systému.

Samotný referát, do kterého hledáme novou kolegyni či kolegu, se zabývá výzkumem v oblasti finanční stability a jeho koordinací napříč ČNB. Hlavním cílem výzkumu v oblasti finanční stability je rozšířit znalostní zázemí potřebné pro usnadnění práce při rozhodování o nastavení makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politiky ČNB. Zaměřuje se tak na čtyři základní oblasti:
 • vývoj a zdokonalování nástrojů pro identifikaci a kvantifikaci skrytých systémových rizik,
 • analýza transmise makroobezřetnostních a mikroobezřetnostních nástrojů,
 • vývoj a zdokonalování metodiky zátěžových testů sektorů finančního systému,
 • analýza interakce mezi makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní a měnovou politikou.
Výsledky našeho výzkumu veřejnosti představujeme v publikačních řadách CNB Working Papers a CNB Research and Policy Notes, v tematických článcích i prostřednictvím blogových příspěvků (blíže zde).

Tvým úkolem bude pracovat na výzkumných projektech relevantních pro činnost ČNB v oblasti dosahování cíle finanční stability a koordinovat výzkumné projekty svých kolegů. Při těchto činnostech budeš úzce spolupracovat s kolegy v rámci sekce finanční stability i v rámci celé ČNB. Zároveň budeš úzce spolupracovat s vedoucí referátu finančního výzkumu na rozvoji koncepce výzkumu a implementaci případných změn.

Tvá role

Jako výzkumná analytička či výzkumný analytik budeš:
 • pracovat samostatně i v týmu na výzkumných projektech v oblasti finanční stability, systémového rizika, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politiky, regulace finančního trhu a souvisejících oblastech
 • zodpovídat za dotažení přidělených výzkumných projektů v termínu až do formy publikace ve výzkumných řadách ČNB WP/RPN
 • vést projektové týmy, organizovat práci na výzkumných projektech, formulovat a přidělovat úkoly v rámci projektu
 • prezentovat výsledky výzkumu uvnitř ČNB, na domácích i zahraničních konferencích a workshopech
 • spolupracovat s experty z ČNB a jiných domácích i zahraničních institucí
 • popularizovat výsledky výzkumu formou příspěvků do Zpráv o finanční stabilitě, Research Bulletinu, na čnBlog apod.
 • spolupodílet se na vytváření a výběru relevantních výzkumných témat

Jako koordinátorka či koordinátor výzkumu budeš:
 • mít na starosti koordinaci několika výzkumných projektů v oblasti finanční stability s délkou trvání obvykle okolo jednoho roku
 • poskytovat řešitelům výzkumných projektů zpětnou vazbu k metodologii, datům i průběžným výsledkům
 • organizovat oponentní řízení k výsledným článkům, oslovovat vhodné domácí i zahraniční oponenty
 • kontrolovat zapracování připomínek komise a pořizovat zápis
 • společně s dalšími kolegy z ČNB připravovat a organizovat výzkumné semináře a workshopy

Kvalifikace, zkušenosti a dovednosti

Nezbytné:

 • máš magisterské vzdělání v oblasti ekonomie, financí, práva nebo finančně-matematické
 • již máš předchozí zkušenost s využitím kvantitativních, statistických a ekonometrických technik pro analytické a výzkumné účely v oblasti relevantní pro ČNB (zahrnuje např. analýzy makro-finančních vztahů, transmise politik centrální banky, analýzy bankovního a nebankovního sektoru a souvisejících rizik, konstrukce kompozitních indikátorů, analýzy dopadů nových regulatorních opatření apod.)
 • máš přehled o fungování finančního systému a působení ČNB v oblasti finanční stability
 • máš výborné formulační schopnosti a zkušenost s přípravou výzkumných a analytických studií v angličtině na úrovni publikačních výstupů ČNB (viz např. ČNB WP/RPN, ČNB Reserach Bulletin nebo tematické články)
 • zvládáš pracovat na dobré úrovni alespoň s jedním z následujících programů (Matlab, R, STATA, Eviews)
 • máš znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, SERR
 • nepostrádáš ochotu neustále se sebevzdělávat v oblastech relevantních pro danou pozici (doplňuješ si přehled v oblasti nejnovějších výzkumných publikací, nové regulace, zkušeností zahraničních regulatorních autorit s aplikací nástrojů obezřetnostních politik apod.)

Výhodou:

 • máš Ph.D. v některé z výše uvedených oblastí
 • již jsi publikovala či publikoval výzkumné práce v některé z relevantních oblastí
 • znáš regulaci v oblasti finančních trhů (CRD IV/CRR, Solvency II, apod.)
 • již jsi měla či měl možnost se podílet na vývoji nástrojů pro identifikaci systémových rizik či metodiky zátěžových testů sektorů finančního systému
 • již jsi měla či měl možnost se podílet na analýzách transmise makroobezřetnostních a mikroobezřetnostních nástrojů
 • aktivně usiluješ o naplňování týmových cílů a přijímáš ochotně názory jiných, jsi ochotná či ochotný učit se od ostatních a učinit kompromis, pokud je to nezbytné pro naplnění cíle
 • umíš efektivně analyzovat komplexní problémy a přijít s řešením, které umíš srozumitelně představit ostatním

Nabízíme

 • možnost pracovat v rozmanitých projektových týmech složených z expertů z různých oblastí a možnost učit se od těchto expertů
 • možnost dalšího vzdělávání v odborných oblastech i oblasti tzv. soft skills, a to jak přímo v ČNB, tak v řadě zahraničních institucí (např. ECB, IMF, Bank of England nebo Banque de France)
 • možnost získat pracovní i osobní kontakty se zahraničními experty
 • možnost rozvíjet své dovednosti v oblasti projektového řízení
 • možnost podílet se na dalších zajímavých a praktických agendách sekce finanční stability
 • zajímavé finanční ohodnocení navázané mimo jiné na publikační výstupy
 • štědré zaměstnanecké benefity, které zahrnují mimo jiné příspěvek na penzijní a životní pojištění, nadstandardní zdravotně preventivní program, závodní stravování, sportovní a relaxační centrum, výměnné zahraniční rekreace, příspěvek při dlouhodobé pracovní neschopnosti, 5 týdnů dovolené a sick days
 • zaměstnání na plný úvazek
 • pracovní smlouvu na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • nástup možný dohodou

Doplňující informace

Nabídky s profesním životopisem a motivačním dopisem nám zašli nejpozději do 31. ledna 2019 prostřednictvím registračního formuláře nebo písemně na adresu:

Česká národní banka
sekce kancelář
odbor lidských zdrojů
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
zn.: Výběrové řízení 2018/044© HUMUSOFT 1991 - 2019