to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Financial Instruments Toolbox
picture
Návrh, oceňování a zajišťování složitých finančních nástrojů
Financial Instruments Toolbox poskytuje funkce pro oceňování, modelování a analýzu portfolií složených z finančních nástrojů s pevným výnosem, úvěrových a kapitálových finančních nástrojů. Tato knihovna umožňuje s využitím obecných metod pro modelování finančních nástrojů modelovat a analyzovat peněžní toky, aproximovat výnosovou křivku, počítat ceny a citlivosti, zobrazovat vývoj cen v čase a provádět zajišťovací analýzy. Toolbox umožňuje tvorbu nových typů finančních nástrojů a konstrukci výnosových křivek na základě dat z finančních trhů s využitím parametrických modelů a metody bootstrapping.
Financial Instruments Toolbox obsahuje funkce pro oceňování a analýzu kapitálových nástrojů a nástrojů s pevným výnosem. Nástroje pro modelování nástrojů s pevným výnosem umožňují výpočet ceny, výnosu, spreadu a citlivostí pro několik typů cenných papírů a finančních derivátů včetně cenných papírů zajištěných hypotékami, pokladničních poukázek, dluhopisů, dluhopisů s vloženými opcemi, swapů, kontraktů typu cap a floor a dluhopisů s proměnlivým úročením. U kapitálových nástrojů toolbox umožňuje výpočet ceny, očekávané volatility a citlivostí klasických opcí i exotických opcí jako jsou opce typu Bermuda, basket, barrier, digital a rainbow.

© HUMUSOFT 1991 - 2019