to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Zásady ochrany osobních údajů
Základní informace
Zde poskytujeme informace o zpracovávání a ochraně vašich osobních údajů ve společnosti HUMUSOFT s.r.o. Vaše osobní data získáváme, uchováváme a zpracováváme v souladu s Všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation, dále jen „Nařízení“).
Totožnost správce osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost HUMUSOFT s.r.o. se sídlem Pobřežní 20, 186 00 Praha 8; IČO 40525872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22302.
Jaké osobní údaje zpracováváme a jejich získávání
Zpracováváme pouze tyto vaše osobní údaje:
 • jméno a další kontaktní informace (e-mail, poštovní adresa, telefonní číslo)
 • vaše organizace (zaměstnavatel, škola, ..) a vaše funkce v organizaci
 • obsah vaší komunikace s námi (vaše žádosti o informace o produktech, žádosti o technickou podporu, zpětnou vazbu a další související elektronickou komunikaci ve formě odeslaných WWW formulářů a zpráv elektronické pošty)
 • další informace, které nám dobrovolně poskytujete (přihlášky na námi pořádané akce, vaše příspěvky na našich konferencích, příspěvky na námi provozovaných fórech)
 • pokud jste našim zákazníkem, zpracováváme navíc informace o vašich produktech a licencích v rozsahu potřebném pro plnění našich smluvních závazků (zakoupené produkty, jejich licenční varianty a verze, období údržby a identifikace oprávněných zařízení, na kterých je možné programy provozovat)
Osobní údaje získáváme zejména přímo od vás při osobním jednání, z vizitek, telefonických hovorů, elektronické korespondence a registrací na našem webu.
Vaše osobní údaje získáváme rovněž z titulu našich smluvních vztahů s našimi obchodními partnery, jak uvedeno dále v sekci „Sdílení osobních údajů“.
Kromě výše uvedených osobních údajů získáváme od vás při používání našich WWW stránek automaticky informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy software a hardware, údaje o vašich jazykových preferencích a pohybu na našich stránkách. Tyto údaje využívají soubory „cookies“ na vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit vaši identitu. Tyto údaje naše společnost v žádném případě nevyužívá k profilování (automatizovanému zpracování osobních údajů s cílem vyhodnocení určitých aspektů chování vztahujících se k fyzické osobě).
Naše společnost nezpracovává žádné údaje spadající do Zvláštních kategorií osobních údajů, jak je definováno v Nařízení.
Využití osobních údajů
Vaše osobní údaje využíváme pro:
 • důležitá sdělení týkající se námi dodávaných produktů (nové verze apod.);
 • poskytování informací o novinkách v naší nabídce;
 • zasílání pozvánek na námi pořádané akce (semináře, workshopy, konference, školení apod.);
 • individuální komunikaci s vámi v případě řešení vašich dotazů a požadavků;
 • individuální komunikaci s vámi v rámci plnění služeb zákazníkům.
Anonymizované údaje o pohybu na našich stránkách využíváme pro analytické účely. Využíváme přitom také služby třetích stran Google AdWords a Google Analytics. Informace o vašich jazykových preferencích využíváme pro automatický výběr jazyka, ve kterém se vám zobrazují naše WWW stránky.
Ukládání osobních údajů
Osobní údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb.
Doba zpracování vašich údajů
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a na základě vámi uděleného souhlasu po dobu 10 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.
Zde bychom však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.
Sdílení osobních údajů
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které zajišťují provoz našich webových stránek a naše níže uvedené obchodní partnery. Se všemi těmito partnery máme uzavřeny smlouvy, které zajišťují důvěrný charakter sdílených údajů.
Společnost HUMUSOFT s.r.o. je výhradním distributorem níže uvedených společností. S těmito společnostmi sdílíme vaše osobní data v rozsahu, který je potřebný pro zajištění našich smluvních závazků:
 • Pokud se zaregistrujete na stránkách těchto společností a požadujete od nich jakékoliv informace, váš požadavek je předán naší společnosti k vyřízení. My vás následně kontaktujeme v zastoupení našich obchodních partnerů.
 • Pokud si od nás zakoupíte některý z produktů těchto společností, naše společnost je povinna v rámci objednávky předat obchodnímu partnerovi rovněž údaje, které jsou potřebné pro vyřízení dané objednávky. Jedná se o vaše kontaktní údaje a údaje, které definují zakoupený produkt (konfigurace produktů, verze, licenční varianta, identifikace oprávněných uživatelů / počítačů).
HUMUSOFT s.r.o. je výhradní reseller společnosti MathWorks Limited pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Identifikace společnosti:
HUMUSOFT s.r.o. je výhradní distributor společnosti COMSOL AB pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Identifikace společnosti:
HUMUSOFT s.r.o. je výhradní distributor společnosti dSPACE GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Identifikace společnosti:
Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?
Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:
 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.
Práva spojená se zpracováním osobních údajů
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte zejména následující práva:
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
Nastavení komunikačních preferencí
Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání hromadné korespondence můžete kdykoliv udělit či odvolat s použitím formuláře „Komunikační preference“ na našich WWW stránkách.
Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.
Co se týká informací, které automaticky získáváme od uživatelů našich WWW stránek a využívají soubory „cookies“: Cookies jsou uloženy na počítači uživatele našich stránek, odkud jsou přenášeny na náš WWW server. Vy, uživatel našich stránek, máte tedy plnou kontrolu nad využitím těchto cookies. Můžete změnit nastavení svého WWW prohlížeče tak, aby omezil nebo deaktivoval využití cookies našimi stránkami. Již uložené cookies mohou být kdykoliv smazány. Pokud deaktivujete využití cookies pro naše WWW stránky, některé z funkcí našich stránek nemusí být k dispozici.
Další informace a kontaktní údaje
Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na naši společnost písemně, telefonicky, e-mailem nebo osobně s využitím následujících kontaktních údajů:
 • HUMUSOFT s.r.o., Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
 • Telefon: +420 284 011 730
 • E-mail: privacy@humusoft.cz
Přehledné informace o aktuálně platné právní úpravě ochrany osobních údajů naleznete na této stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů:
Používáním našich WWW stránek souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
Datum revize: 21.5.2018