Vypsaná školení

Vyberte školení, o které máte zájem a pokračujte v přihlášení. V případě zájmu o jiný termín nás kontaktujte.

Prezenční školení

Místo konání

MATLAB Training Center - Pobřežní 20, 186 00 Praha 8.

Délka jednotlivých kurzů

1 den, od 9:00 do 16:00 hod. (2 dny COMSOL Multiphysics I).

Počet účastníků
 • 3 až 10 osob, pro každého účastníka zajištěno samostatné pracoviště.
 • V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a oběd pro každého účastníka školení.

Online školení

Co je online školení pod vedením instruktora?

Online školení pod vedením instruktora se obsahově shoduje s prezenčním školením, pouze probíhá v online podobě prostřednictvím Cisco Webex.

Jak školení probíhá?

Výklad lektora je přenášen online prostřednictvím Cisco Webex.

Účastníci sledují výklad a zároveň aktivně pracují v prostředí MATLAB, které si nainstalují předem na své počítače (v případě, že nedisponujete licencí programu MATLAB, Vám poskytneme pro účely školení bezplatnou zkušební licenci).

Veškeré podklady obdrží účastníci předem v elektronické podobě. Podklady zahrnují přednášku v PDF v českém / slovenském jazyce a dále hotové vypracované verze všech prezentovaných úloh.

Účastnící mohou v průběhu školení kdykoliv konzultovat s lektorem své dotazy.

Jak se připojit?

Pro účast na online školení vyplňte přihlašovací formulář. Nejpozději dva dny před konáním školení obdržíte odkaz na stránku webexu a odkaz ke stažení podkladových materiálů.

Délka jednotlivých kurzů

1 den, od 9:00 do 16:00 hod.

Privátní školení

Místo konání

Školení je možné uspořádat:

Cena, termín a místo konání bude předmětem dohody.

Délka jednotlivých kurzů

1 den (2 dny COMSOL Multiphysics I), obvykle od 9:00 do 16:00 hod (možné posunutí času dle dohody).

Tématická školení

Po dohodě je možné sjednat tématická školení na Vámi požadovaná témata, nad rámec standardních školení.

Ceník školení

Platební podmínky
 • Faktura (splatnost 14 dní) - prosíme pošlete podepsanou firemní objednávku (faxem 284 011 740, poštou, emailem: info@humusoft.cz).
 • Platba předem 1. Varianta - platba kartou (pošleme Vám proforma fakturu a link pro úhradu kartou on-line).
 • Platba předem 2. Varianta - bankovní převod (pošleme Vám proforma fakturu, na základě které můžete provést příkaz k úhradě).

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%!

Popis a ceny jednotlivých kurzů
  • MATLAB I
  • Správa dat, výpočetní funkce, tvorba grafů a základy programování
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH)
  • úvod do prostředí MATLAB - MATLAB Desktop, dokumentace
  • data a proměnné v MATLABu - skalár, vektor, matice
  • operace s proměnnými, logické funkce, volání výpočetních funkcí
  • práce s textovými řetězci
  • import a export dat
  • tvorba skriptů - vytvoření, spuštění, rozdělení do sekcí, debugging, Live Editor
  • tvorba grafů - 2-D grafy, 3-D grafy
  • interaktivní nástroje pro úpravu grafů
  • vykreslení více grafů v jenom okně
  • řízení toku programu - if, for, while, switch-case
  • úvod do tvorby uživatelských funkcí
  • publikování skriptů a funkcí - publish

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • MATLAB II
  • Nástroje pro rozsáhlejší aplikace a pokročilá práce s grafikou
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • pokročilé datové typy - datum a čas, cell array, struktura, categorical, sparse
  • tabulky - datový typ table, práce s tabulkami
  • tvorba uživatelských funkcí v MATLABu - deklarace, argumenty, volání, debugging
  • speciální typy proměnných - globální, perzistentní
  • funkce s proměnným počtem parametrů
  • lokální funkce a vnořené funkce
  • function handle, anonymní funkce
  • pokročilé ovládaní grafiky - systém Handle Graphics
  • podrobné nastavení grafických objektů - figure, axes, čára, plocha
  • rastrová grafika v MATLABu - načítání a ukládání obrázků, práce s obrázky
  • úvod do tvorby grafických aplikací v MATLABu

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • MATLAB III
  • Zvyšování výpočetního výkonu, tvorba grafických aplikací a úvod do OOP
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • analýza výpočetního výkonu - měření doby výpočtu, profiler
  • techniky pro zvýšení výpočetního výkonu - předalokace dat, vektorizace
  • objektový přístup k programování v MATLABu (OOP)
  • definice tříd, tvorba objektů
  • proměnné, metody a jejich atributy
  • dědičnost
  • tvorba grafických aplikací (Apps, GUIs) v MATLABu
  • vytváření grafických aplikací v nástroji App Designer
  • programování grafických aplikací pomocí příkazů

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • Simulink I
  • Modelování dynamických systémů
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 300,- (5 203,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 500,- (4 235,- s DPH)
  • úvod do prostředí Simulink
  • základní postup při modelování dynamických systémů
  • práce s editorem simulačních schémat
  • knihovny bloků, jejich význam, nastavení a využití
  • simulace modelů - spouštění, ovládání simulace, krokování
  • simulační algoritmy - princip, přehled metod, volba vhodné metody
  • tvorba hierarchických modelů - subsystémy
  • tvorba uživatelských bloků - maskování subsystémů, předávání parametrů
  • tvorba uživatelských knihoven

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • Simulink II
  • Tvorba rozsáhlejších modelů, ladění a simulační výkon, programování
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • parametrizace modelů v Simulinku
  • systémy se specifickým chováním - atomické, triggerované, podmíněné
  • modelování variant v rámci modelů
  • vzájemné volání modelů (model referencing)
  • parametrizace volaných modelů
  • zobrazení závislostí modelů a knihoven, export závislých souborů
  • zvýšení výkonnosti simulace - akcelerace, Model Advisor, Profiler
  • nástroje pro ladění modelů v Simulinku, algebraické smyčky
  • ovládání simulace z příkazové řádky, dávkové simulace, callbacky
  • s-funkce v jazyce MATLAB a C - princip tvorby, volání ze Simulinku

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém/slovenském jazyce
  • Stateflow
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • úvod do prostředí Stateflow
  • modelování stavů, přechodů mezi stavy, podmíněné přechody
  • práce s proměnnými a událostmi v diagramech Stateflow, jazyk action language
  • křižovatky
  • hierarchie stavů a dekompozice
  • časová podmíněnost: vázaná na počet událostí nebo absolutní čas
  • nastavení diagramu Stateflow a debugging
  • interakce diagramu Stateflow s dynamickými systémy v prostředí Simulink
  • další prvky: grafické funkce, funkce v jazyce MATLAB, pravdivostní tabulky
  • zprávy ve Stateflow: vysílání, zpracování a monitorování

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém jazyce
  • Fyzikální modelování v prostředí MATLAB a Simulink
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • základy fyzikálního modelování - nástroj Simscape
  • knihovny prvků pro modelování systémů z různých fyzikálních oblastí
  • nastavení parametrů simulace
  • inicializace veličin ve fyzikálních modelech, run-time parametry
  • ukládání dat ze simulací a nástroje pro analýzu výsledků
  • osvědčené postupy při modelování
  • tvorba vlastních prvků - jazyk Simscape language
  • modelování mechanických systémů v nástroji Simscape Multibody
  • modelování hydraulických systémů v nástroji Simscape Fluids
  • modelování elektrických systémů v nástroji Simscape Electrical
  • probírané nástroje: Simscape a Simscape add-on produkty
  • Simulink Coder + Embedded Coder
  • * standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
  • generování kódu jako součást model based design
  • příprava modelu v Simulinku
  • cílové platformy - Simulink Desktop Real-Time, dSPACE, target support package
  • generování fixed-point kódu
  • Paralelní výpočty v prostředí MATLAB
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • architektura a konfigurace výpočetního clusteru
  • distribuované a dávkové úlohy
  • paralelní cykly
  • datově paralelní úlohy a distribuovaná pole
  • GPU výpočty

  Získáte také:

  • tištěnou přednášku v českém jazyce
  • Datová analytika v prostředí MATLAB
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • zpracování, vizualizace a analýza tabulkových dat
  • převzorkování, agregace a synchronizace tabulek s časovou proměnnou
  • pokročilé načítání dat ze souborů a databází
  • Big Data
  • snížení dimenze dat
  • shlukování
  • úvod k trénování a validaci modelů strojového učení
  • probírané nástroje: MATLAB, Database Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox
  • předpoklady: znalosti v rozsahu školení MATLAB I a MATLAB II
  • MATLAB - integrace s jinými prostředími
  • * standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
  • rozhraní pro jazyky Java, C a C++
  • volání externích knihoven a objektů ActiveX a .NET
  • propojení a tvorba modulů pro Microsoft Excel
  • generování samostatných aplikací produktem MATLAB Compiler
  • generování nezávislého kódu v jazyce C produktem MATLAB Coder
  • Zpracování signálu v prostředí MATLAB a Simulink
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • tvorba signálů
  • frekvenční analýza signálu - fft, spektrální analýza (periodogram, welch, ...)
  • návrh digitálních filtrů - grafická rozhraní, funkce
  • objektová reprezentace filtrů, jejich parametry a metody, spojování filtrů
  • návrh pokročilých filtrů - multirate, adaptivní, fixed-point
  • modelování systémů pro zpracování signálu v Simulinku
  • stream-based zpracování signálu v MATLABu
  • probírané nástroje: Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox, Simulink
  • dSPACE ControlDesk
  • * standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
  • Univerzálny experimentálny softvér pre testovanie a vývoj.
  • dSPACE AutomationDesk
  • * standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
  • Výkonný nástroj na testovanie a automatizáciu testovania HIL.
  • Predstavenie AutomationDesk-u.
  • Spúšťanie testov, výsledky testovania.
  • Vytváranie testov so Sequence Builder.
  • Framework Builder a Test Builder knižnice.
  • Prístup na dSPACE hardware (XIL API).
  • Signal Evaluation.
  • Signal-based Testing.
  • Prístup ku ControlDesk-u.
  • Prístup k MATLAB-u.
  • dSPACE Synect
  • * standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
  • Softvér pre správu dát a spoluprácu so zameraním na model-based vývoj a testovanie ECU.
  • dSPACE ConfigurationDesk (SCALEXIO platforms)
  • * standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
  • Konfiguračný a implementačný softvér pre hardvér dSPACE SCALEXIO hardvér.
  • dSPACE Real-Time Interface (PHS Bus platforms)
  • * standard cena Kč / 1 osoba 5 500,- (6 655,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 4 200,- (5 082,- s DPH)
  • Automatická implementácia modelov MATLAB / Simulink / Stateflow na dSPACE real-time systémy.
  • Predstavenie Real-Time systémov - HW a SW
  • Predstavenie ControlDesku
  • Predstavenie Real-Time Interface
  • ControlDesk nástroje
  • COMSOL Multiphysics I (dvoudenní školení)
  • * standard cena Kč / 1 osoba 7 700,- (9 317,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 5 900,- (7 139,- s DPH)

  První den

  • úvod do metody konečných prvků
  • seznámení s grafickým uživatelským rozhraním
  • zakladní principy ovládání
  • pracovní postup při vytváření modelu
  • co indikují jednotlivé značky u uzlu
  • tvorba geometrie
  • základy síťování
  • proč a jak definujeme parametry a proměnné

  Druhý den

  • základy používání funkcí (globální & lokální)
  • proč používat výběrové množiny
  • geometrické subsequence
  • definice materiálových vlastností
  • práce s výsledky
  • multifyzikální modelování

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály
  • COMSOL Multiphysics II
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • nadstavbový modul CAD Import Module - import geometrie z externích CAD systémů
  • možnosti opravy a úpravy importované geometrie
  • představení různých typů sítě v programu COMSOL Multiphysics
  • síťování složitých objektů, kombinace jednotlivých druhů sítí
  • sekvence sítí

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály
  • COMSOL Multiphysics CFD
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • proudění v kanálech
  • zahrnutí gravitace do modelu
  • ne-newtonské kapaliny
  • turbulentní proudění
  • proudění v potrubí

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály
  • COMSOL Multiphysics AC/DC
  • * standard cena Kč / 1 osoba 4 800,- (5 808,- s DPH)
  • * školní cena Kč / 1 osoba 3 900,- (4 719,- s DPH)
  • odpory, kondenzátory a cívky
  • točivé stroje
  • elektrické a magnetické pole

  Získáte také:

  • tištěné školicí materiály

Množstevní slevy

 • 1 - 2 osoby ... 0%
 • 3 osoby ... 10%
 • 5 - 6 osob ... 20%
 • 7 a více osob ... 25%

Slevy nabízíme při objednávce pro více účastníků jednotlivých kurzů ze stejného pracoviště (pro získání slevy prosím objednávejte hromadnou objednávkou - info@humusoft.cz).

Pro výpočet slevy je rozhodný počet účastníků na každém jednotlivém kurzu. Slevy se neposkytují za návaznost a nevztahují se na privátní školení.

Storno podmínky

Bezplatné storno školení přijímáme e-mailem (info@humusoft.cz) nejpozději do 3 pracovních dnů před začátkem školení.

Stornopoplatky po uplynutí této lhůty se účtují ve výši 100 % ceny školení včetně DPH.

Změna účastníka je bezplatná, stejně jako možnost výměny za jiný termín školení nebo jiné školení ve stejné hodnotě - nutno hlásit minimálně jeden pracovní den před začátkem školení.