Archiv Technical Computing Camp 2023

Přednášky

Preparing Engineers for the Growing AI Workforce

Marco Rossi (MathWorks)

Artificial intelligence (AI) is driving a massive change in the way engineers, scientists, and programmers develop and improve products and services. All engineering fields today use AI in one form or another, and many of today's industrial challenges call for engineers prepared to incorporate AI into their workflows. Find out how MathWorks tools empower engineers, including those with minimal AI experience, to develop better systems that use AI workflows. Additionally, we will discuss how to accelerate the incorporation of AI in engineering courses. You will walk away from this session with a better understanding of how a constant dialog between industry and academia can prepare engineers for the AI megatrend.

Webová aplikace Siemens Prediktivní údržba vyvinutá na platformě MATLAB

Petr Semotam (Siemens, s.r.o.)

Aplikace zpracovává průmyslová data jako např. signály a časové řady, textové informace z řídicích systémů nebo reálný provozní čas v kombinaci se záznamem údržbářských zakázek za účelem poskytnout informaci o provozuschopnosti sledovaného strojního zařízení. Algoritmy pracující s daty jsou postaveny s využitím aplikované statistiky, neuronových sítí nebo i s použitím populárního modelu GPT pro práci s textem. Příspěvek nechá nahlédnout na pozadí vývoje webových aplikací v praxi a popíše využívané techniky a postupy pro práci s daty.

Návrh distribuovaných riadiacich systémov reálneho času s využitím deterministickej komunikácie na báze TTEthernet-u

Ivan Masár (TTTech Computertechnik)

TTEthernet je technológia založená na Ethernete so súborom funkcií poskytujúcich kvalitu komunikačných služieb a bezpečnosti QoS (Quality of Service), ktorá bola vyvinutá špeciálne pre systémy kritické z hľadiska bezpečnosti. Ide o sieťovú technológiu, ktorá roširuje štandardný Ethernet (IEEE802.3) o protokol pre prenos dát v reálnom čase s definovanou latenciou. Tým je možné integrovať kritické data, určené napríklad na riadenie vesmírnej lode, s menej kritickými dátami, ako sú napr. video a audio, v rámci jednej dátovej siete.

Ako oblasti využitia TTEthernet-e môžeme spomeníť napr. novú Európsku nosnú raketu Ariane 6 , alebo programy NASA/ESA letov s ľudskou posádkou k Mesiacu - Lunar Gateway a Artemis.

Návrh avionických systémov pre takéto aplikácie je komplexný process. Na zjednodušenie návrhu aplikácií reálneho času, komunikujúcich prostredníctvom TTEthernetovej siete, sme navrhli a implementovali vývojové nástroje využívajúce MATLAB/Simulink na automatické generovanie sieťovej konfigurácie, ako aj kódu samotných aplikácií, ktoré budú predstavené v prednáške.

FMCW Radar Data Processing

Martin Hrnčár (R-SYS s.r.o.)

Prezentácia sa zaoberá problematikou spracovania výstupných dát zo siete Frequency Modulated Contious Wave (FMCW) radarov. V použitej aplikácii slúžia ako senzory detekcie pohybu nekooperujúcich cieľov na pojazdových plochách letiska. Tradičný prístup k spracovaniu dát z FMCW radaru nebol dostatočne výpočtovo efektívny a výsledky detekcie objektov narážali na limity použitých algoritmov. Preto sme v rámci výskumno-vývojového projektu vyvinuli nové algoritmy s využitím princípov strojového učenia (ML). Prototypovanie a verifikácia algoritmov bolo realizované v prostredí MATLAB. Verifikácia a validácia riešenia prebieha na letisku Bratislava v súlade s požiadavkami štandardu EUROCAE ED-116. V rámci prezentácie predstavím hlavné výzvy, ktorým sme museli čeliť ako aj dosiahnuté úspechy.

3D CT skenovanie dreva a jeho vyhodnocovanie v MATLABe

Ondrej Vacek (Technická univerzita vo Zvolene)

Pri spracovaní dreva ako veľmi rôznorodého nehomogénneho materiálu vznikajú zaujímavé a netriviálne optimalizačné úlohy. V prednáške spomenieme niektoré problémy s ktorými sa pri práci s drevom stretávame a predstavíme si technológiu 3D CT skenovania umožňujúcu neinvazívne skúmanie vlastností drevnej guľatiny. Ukážeme si, ako môžeme použiť MatLab na vyhodnocovanie skenov a trénovanie neurónových sietí na automatickú detekciu chýb v dreve.

Komplexní analýza životnosti pneumatik Continental Barum - případová studie konzultačních služeb

Radek Papoušek (Continental), Jakub Zábojník (Continental), Lubor Zháňal (Humusoft)

Humusoft nabízí konzultační služby a práce na zakázku, které souvisí s využitím námi podporovaných nástrojů. Služby mohou mít charakter krátkodobých konzultací, ale nabízíme i podporu vývoje vašich produktů, zavedení metody Model-Based Design, pokročilé zpracování podnikových dat a konverzi či optimalizaci existujícího programového vybavení.

Jako příklad úspěšně realizované spolupráce budou představeny projekty, na kterých spolupracujeme s firmou Continental Barum.

Jedná se zejména o software pro pokročilou analýzu dat z jízdních zkoušek zaměřených na zkoumání životnosti pneumatik prostřednictvím různých způsobů měření opotřebení a nájezdu. A dále také o pomocné nástroje pro správu a plánování využívání vnitřních zdrojů.

Novinky v prostredí MATLAB

Michal Blaho (Humusoft)

MATLAB pomáha výskumníkom, vývojárom a inžinierom pri tvorbe nových algoritmov a zariadení. Vychádza dva krát do roka s množstvom noviniek v základom module a jednotlivých nadstavbách. Počas prezentácie uvidíte nové možnosti pre modelovanie, simuláciu a zdieľanie návrhov, ako aj nové nástroje pre zvýšenie vašej produktivity a tvorby lepšieho kódu a modelov. Novinky budú zamerané na oblasti ako sú:

Možnosti zpracování a vizualizace 3D dat v MATLABu

Anna Tocháčková (Humusoft)

MATLAB nabízí širokou škálu nástrojů pro vizualizaci rozličných typů dat. Mimo vizualizaci dvojrozměrných dat můžeme v MATLABu vizualizovat také rozličné formy dat trojrozměrných:

Pro každý typ objemových dat jsou vhodné jiné grafy. V rámci přednášky si ukážeme přehled těchto grafů. K tématu vizualizace trojrozměrných dat se váže také vizualizace pointcloudů (mračno bodů), které jsou využívány například v robotice. MATLAB podporuje také práci s obrazovými trojrozměrnými daty jako je například segmentace, klasifikace či rekonstrukce 3D obrazu.

Návrh a implementace pokročilých řídicích systémů

Jaroslav Jirkovský (Humusoft)

Využití metody Model-Based Design při návrhu, ladění a implementaci řídicích systémů. Metoda se opírá o dynamické modely soustav vytvořené v prostředí Simulink, na které navazuje vlastní návrh řídicího systému. Může se jednat o jednoduché regulační smyčky, jako je PID regulace, i pokročilé typy řídicích systémů. Mezi pokročilé možnosti patří robustní ladění řídicích systémů se zahrnutím vlivu nejistých parametrů, ladění komplexních řídicích systémů s více vstupy a výstupy (MIMO), adaptivní řídicí systémy (ADRC, ESC) nebo prediktivní řídicí systémy (MPC).

Vývoj elektrických pohonných systémů, bateriových sestav a BMS

Jaroslav Jirkovský (Humusoft)

Vývoj metodou Model-Based Design je postaven na systematickém využívání simulačních modelů napříč vývojovým procesem. Typické kroky při tvorbě modelu elektrického pohonného systému zahrnují modelování elektromotoru (PMSM, BLDC, apod.), modelování výkonové elektroniky (napěťový měnič, střídač), návrh a implementaci vestavěného softwaru (řídicí algoritmy, virtuální senzory), vymezení testovacích scénářů, simulace a analýzy výsledků. Z hlediska zdroje elektrické energie je možné modelovat bateriové články, navrhovat různé architektury bateriových sestav (battery pack) a vyhodnocovat tepelné a elektrické chování baterií za normálních a poruchových podmínek. Cílem algoritmů BMS (battery management system) je pak zajištění požadovaného výkonu, bezpečného provozu a přijatelné životnosti baterie v různých provozních režimech a za odlišných okolních podmínek. Závěr vývojového procesu se opírá o automatické generování zdrojového kódu (C/C++, HDL) z navržených algoritmů a jeho integraci do reálného prostředí.

Simulace fyzikálních dějů v COMSOL Multiphysics

Martin Kožíšek (Humusoft)

V přednášce představíme na konkrétní úloze simulační nástroje COMSOL Multiphysics, COMSOL Server a COMSOL Compiler. Podíváme se na unikátní vlastnosti software od COMSOL a ukážeme způsoby, jakým moderní precizní simulace posouvají vědu a výzkum ve firmách i vědeckých institucích.

Tvorba algoritmov bez rozsiahleho programovania

Michal Blaho (Humusoft)

Tvorba algoritmov obsahuje niekoľko krokov od načítania dát, ich analýzu a úpravu až po zverejnenie výsledkov. Pre uľahčenie týchto krokov poskytuje MATLAB a Live editor niekoľko aplikácií a Live Taskov pre pohodlnú a rýchlu prácu. Tieto nástroje zároveň poskytujú možnosť generovania kódu pre jednoduché opakovanie krokov a automatizáciu. Počas tejto prednášky pokryjeme niekoľko nástrojov užitočných pre vašu prácu, ktoré objavíte v posledných verziách prostredia MATLAB. Predstavíme tiež vhodné dátové typy na reprezentáciu dát.

Simulování výkonové elektroniky v reálném čase

Tomáš Fridrich (Humusoft)

Existuje více možností jak modelovat a následně simulovat výkonovou elektroniku na platformě dSPACE. Každá z metod je nezávislá a unikátní svým přístupem. Stejně jak jsou rozdílné metody vytváření modelů, tak se liší i časová náročnost vytváření modelů, ale také míra detailu výsledného modelu. Na přednášce se dozvíte, kdy jakou metodu použít, jaké jsou limity daných řešení a jakým směrem se vydat pokud právě začínáte s vývojem motorů, nebo řídících algoritmů.

PMSM, BLDC a další motory, ale také modelování přenosových soustav, to vše je možné převést na platformu dSPACE a modelovat v reálném čase.

Workshop: Moje první simulace v COMSOL Multiphysics

Tomáš Vrbata (Humusoft)

Na tento workshop nepotřebujete zkušenosti z fyziky nebo matematiky. Stačí nejlépe v předstihu nainstalovat zkušební licenci COMSOL Multiphysics a můžete nastavovat simulaci proudění tekutiny krok-za-krokem společně s našimi kolegy. Nebojte se, když se něco nepodaří, stačí zvednout ruku a pomůžeme Vám.