to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Simulink
Simulace a Model-Based Design
Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.
Modely mohou být popsány rovnicemi nebo mohou být sestavené z bloků reprezentujících prvky reálných systémů. Kromě modelů fyzikálních soustav je možné modelovat také algoritmy řídicích systémů včetně jejich automatického ladění, systémy pro zpracování signálu, komunikace a zpracování obrazu.
Modelování systémů
  • Grafický editor pro tvorbu hierarchických blokových schémat
  • Knihovny předdefinovaných bloků určené k modelování spojitých a diskrétních systémů
  • Simulace modelů a vizualizace simulačních výsledků
  • Průběžné testování a verifikace modelovaných systémů a algoritmů
Správa a nasazení modelů
  • Nástroje pro správu modelů, dat a projektů
  • Analýza modelů za účelem efektivní simulace
  • Začlenění algoritmů MATLABu
  • Simulace v reálném čase a propojení s hardware
  • Automatické generování kódu (C/C++, HDL) a implementace na embedded platformy
Model-Based Design
Středem návrhového procesu Model-Based Design je model systému v prostředí Simulink. Model je využíván od definice požadavků na finální zařízení, přes návrh dynamického systému a algoritmů, až po implementaci na cílovou platformu a testování prototypu. Implementace se opírá o automatické generování kódu v jazyce C nebo HDL z vytvořených modelů.
Propojení s výukovým hardware
Simulink obsahuje vestavěnou podporu pro návrh, spouštění a testování modelů na výukovém hardware, zahrnujícím Arduino®, LEGO® MINDSTORMS® (EV3), Raspberry Pi a další.
picture